Elke werkdag bereikbaar via 033 433 72 17
16 oktober 2022 Nieuws

Verwerken van de waarde van effecten

Door middel van een stelselwijziging kan men effecten waarderen tegen de (hogere) reële waarde
Helpdesk & Fiscaal advies

Casus

Mijn cliënt (B.V.) heeft een effectenportefeuille gevuld met beursgenoteerde aandelen. De effectenportefeuille is in waarde gestegen en de B.V. heeft een verlies geleden in het boekjaar. De waarderingsgrondslag bij deze cliënt is kostprijs of lagere beurswaarde.

Vraag

Mag ik deze effectenportefeuille ook op hogere beurswaarde verwerken?  En mag ik deze waarde tevens in de aangifte vennootschapsbelasting opnemen?

Antwoord

Waardering
Effecten worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere reële ( beurs) waarde of actuele waarde (artikel 2:384 lid 1 BW). Vaak zal (fiscaal) voor de eerste waarderingsgrondslag gekozen worden omdat deze een zo laag mogelijk waarde laat zien. Hierbij is wel verplicht (RJK-B6-107) om in het geval dat de reële waarde hoger is dan de verkrijgingsprijs, in de toelichting deze hogere reële waarde te vermelden.

De vennootschap kan kiezen om beursgenoteerde effecten tegen de reële waarde te waarderen; ook als deze hoger is dan de verkrijgingsprijs. Hierbij is verplicht in de toelichting de afwijking ten opzichte van de verkrijgingsprijs te vermelden en de invloed ervan op vermogen en resultaat (RJK-B6- 107). Bij deze waardering ontstaan (in afwijking van de waardering tegen verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde) niet gerealiseerde koersresultaten. Deze moeten in de winst- en verliesrekening verantwoord worden.

Winst- en verliesrekening
Alle gerealiseerde en niet-gerealiseerde waardeveranderingen worden verantwoord in de winst- en verliesrekening onder ‘waardeveranderingen van vordering die tot de vaste activa behoren en van effecten’. Alle periodieke vruchten/opbrengsten, zoals rente en dividend, worden verwerkt onder ‘opbrengst van vorderingen die tot de vaste activa behoren en van effecten’.

Stelselwijziging
Het is in deze casus mogelijk om door middel van een stelselwijziging de effecten te waarderen tegen de (hogere) reële waarde. In het vorige boekjaar en dus in de aangifte vennootschapsbelasting is de grondslag verkrijgingsprijs of lagere beurswaarde gebruikt. De vennootschap zal deze stelselwijziging in de toelichting moeten verantwoorden met daarbij vermelding van de gevolgen voor vermogen en resultaat. Let op: deze stelselwijziging mag niet resulteren in een eenmalig fiscaal voordeel. Het nieuwe gekozen stelsel zal de komende jaren in stand moeten blijven.

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: