Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 augustus 2021 Nieuws

Buitenlandse bronbelasting

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag afgesloten

Helpdeskvraag

Mijn klanten ontvangen geregeld uit beleggingsportefeuilles dividenden uit het buitenland. Bij uitbetaling daarvan wordt vaak belasting ingehouden. Het is mij niet duidelijk hoe met deze ingehouden bronbelasting dient te worden omgegaan. Is deze geheel verrekenbaar met de verschuldigde belasting in de aangifte inkomstenbelasting/vennootschapsbelasting? En zo niet, wat kan ik daar dan aan doen?

Antwoord

Nederland heeft met veel landen een belastingverdrag afgesloten. In deze verdragen heeft Nederland afgesproken welk land over uitbetaalde dividenden belasting mag heffen en hoe hoog (welk %) die belasting dan mag zijn. De hoogte van het percentage kan verschillen per verdragsland. Bij het opstellen van een aangifte is het dus belangrijk om het juiste belastingverdrag erbij te pakken om de verrekenbare buitenlandse bronbelasting te bepalen.

In Nederland mag niet meer bronbelasting worden verrekend dan het in het verdrag genoemde tarief.

Wat als het andere land teveel bronbelasting heeft ingehouden, die dus niet in de aangifte mag worden opgenomen? Vaak kan dit bedrag worden teruggevraagd in het andere land. Het is ook mogelijk om op voorhand vrijstelling te vragen. Ook dit hangt weer af van hetgeen is afgesproken in het belastingverdrag.

Vrijstelling

Elk land kent haar eigen regels om een verzoek om (gedeeltelijke) vrijstelling te doen. Sommige landen vragen de belastingplichtige om een formulier in te vullen. Vaak wordt dan gevraagd om een woonplaatsverklaring. Het kan ook voorkomen dat het voldoende is om alleen een woonplaatsverklaring toe te zenden. Dit moet dus worden geregeld in het land waar het dividend uit afkomstig is.

Teruggaaf

In het geval al belasting is ingehouden bij uitbetaling van het dividend kunt u een verzoek om teruggaaf van de teveel ingehouden bronbelasting indienen. Ook voor dit verzoek hanteert elk land haar eigen procedures en kan gevraagd worden om een
woonplaatsverklaring.

Woonplaatsverklaring

Een woonplaatsverklaring kan worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Hoe dit dient te worden aangevraagd leest u hier.

Formulier teruggaaf-vrijstelling buitenlandse bronbelasting

Wanneer het andere land vraagt om een formulier dan kan de belastingplichtige dit formulier aanvragen bij de buitenlandse belastingdienst. Voor verschillende verdragslanden kan het formulier ook worden aangevraagd bij de Nederlandse belastingdienst. Om welke landen het gaat en hoe dat moet gebeuren kunt u lezen op de website van de Belastingdienst. Tot slot nog twee opmerkingen.

  • Wanneer het om bescheiden bedragen bronbelasting gaat, is het de vraag of de kosten/tijd voor het terugvragen van de bronbelasting wel opweegt tegen het te behalen fiscale voordeel.
  • In de aangifte vennootschapsbelasting kan in plaats van verrekening ook worden gekozen om de  bronbelasting als kosten mee te nemen.