Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
27 oktober 2021 Nieuws

De BV is leeg, hoe komen we van de pensioenverplichting af?

Kan een verzoek aan de Belastingdienst worden gedaan?
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

Wij kregen van een aangesloten accountantskantoor de vraag: De BV is leeg, hoe komen we van de pensioenverplichting af?

Zodra de BV (nagenoeg) geen activa meer bezit, kan een verzoek aan de Belastingdienst worden gedaan de toekomstige pensioenuitkeringen niet voor verwezenlijking vatbaar te verklaren. Een dergelijk verzoek heeft kans van slagen, indien in de laatste (zeker) 7 jaar geen dividend is uitgekeerd en geen aandelenkapitaal is afgestempeld en de ontstane situatie een zakelijke achtergrond heeft. Bij een zakelijke achtergrond kan bijvoorbeeld worden gedacht aan tegenvallende beleggingsrendementen gedurende langere termijn of een deelneming die failliet ging.

De Belastingdienst kan overigens alleen akkoord gaan met het verzoek, indien sprake is van een dwingende maatschappelijke reden zoals faillissement, surseance van betaling of schuldsanering, die het voor de uitkeringsgerechtigde noodzakelijk maken (een deel van) de oudedagsvoorziening prijs te geven. Over het algemeen wordt het feit dat de BV geen activa meer heeft en wordt geliquideerd, hieraan gelijkgesteld.

Heeft de DGA nog een schuld aan de BV (zoals een rekening courant of eigenwoningschuld), dan moet deze normaliter eerst worden afgelost, voordat het zinvol is een verzoek aan de Belastingdienst te richten.

Indien de Belastingdienst akkoord gaat met het verzoek, is geen loon- en inkomstenbelasting verschuldigd. In de BV kan voor de winst ontstaan door vrijval van de verplichting een beroep op de kwijtscheldingswinstvrijstelling worden gedaan, voor zover deze de verrekenbare verliezen overtreft.

TIP

Twee jaar na de liquidatie kan een onverrekend AB-verlies worden omgezet in een belastingkorting. Vergeet u voorbereidend hierop, niet na te gaan welke fiscaal partner de meeste baat heeft van een belastingkorting? In de aangifte inkomstenbelasting kan het AB-verlies worden toebedeeld aan die partner.

Wij hebben inmiddels veel ervaring met het voorleggen van dit soort dossiers en helpen u graag!