Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 juli 2024 Fiscaal

Aan- en verkoop eigen woning en excessief lenen

Casus

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft in 2012 geld geleend van de bv voor de aankoop van een eigen woning. In de leningsovereenkomst is opgenomen dat niet hoeft te worden afgelost (aflossingsvrije schuld) en er zijn geen zekerheden verstrekt.

Op 31 december 2022 is de hoogte van de schuld € 400.000. Op grond van het overgangsrecht excessief lenen (artikel 10a.23 Wet IB 2001) telt deze eigenwoningschuld niet mee voor het bepalen van het fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang (excessief lenen).

In 2023 koopt de dga een nieuwe eigen woning voor € 600.000. Voor de aankoop van deze woning leent zij € 200.000 extra bij de bv. Ook voor deze lening worden geen zekerheden verstrekt. Wel wordt aan de voorwaarden voor de eigenwoningschuld voldaan (artikel 3.119a Wet IB 2001).

Helpdeskvraag

Blijft voor de lening van de bv aan de dga de overgangsregeling excessief lenen van toepassing? Of moet alsnog een hypothecaire zekerheid worden verstrekt om de heffing excessief lenen te voorkomen.

Ons antwoord

We hebben bovenstaande vraag al vaker in de helpdesk gekregen. Ook in de updates fiscaal zijn er casussen besproken. Tot voor kort konden we niet een 100% zeker antwoord geven. Gelukkig heeft de kennisgroep van de Belastingdienst op 25 juni 2024 hierover een standpunt ingenomen.

De Belastingdienst is het met ons eens dat voor een gedeelte van de lening van de nieuwe woning de overgangsregeling van toepassing blijft. De bestaande eigenwoningschuld is voor het volledige bedrag in stand gebleven en blijft hierdoor voor het volledige bedrag (€ 400.000) buiten aanmerking bij het bepalen van het fictief reguliere voordeel. Voor dit deel hoeft niet alsnog hypothecaire zekerheid te worden verstrekt.

Het extra bijgeleende bedrag (€ 200.000 minus eventuele aflossingen) moet worden getoetst aan de voorwaarden voor excessief lenen (artikel 4.14a, zesde lid, Wet IB 2001). Omdat voor die schuld geen recht van hypotheek is verstrekt aan X BV wordt deze niet uitgezonderd bij het bepalen van het fictief regulier voordeel.

Wordt voor de peildatum (31 december van het kalenderjaar) alsnog hypothecaire zekerheid verstrekt aan de bv, dan telt ook deze lening niet mee voor het bepalen van het fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang.

In ons Webinar ‘Excessief lenen: een vervolg’ op 8 augustus a.s. praten we je bij over de stand van zaken van deze nieuwe wetgeving. We gaan o.a. in op de gevolgen van het aangaan en beëindiging van fiscaal partnerschap, overlijden en immigratie en emigratie. Heb je zelf praktijksituaties die je besproken wilt hebben, dan kun je deze casus vooraf aan ons mailen (zie cursusinformatie).

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!

 

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: