Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
25 oktober 2023 Nieuws

Huurdersinvesteringen werkruimte

Kwalificerende of niet-kwalificerende werkruimte, dat is de vraag!

Helpdeskvraag

Een directeur-grootaandeelhouder (dga) stelt een kwalificerende werkruimte in zijn eigen woning ter beschikking aan zijn bv. De woning wordt verduurzaamd, waarbij een warmtepomp met zonneboiler in de woning wordt geplaatst. Kan de investering door de bv als huurdersinvestering worden gedaan waarbij de EIA en KIA worden toegepast?

Uitwerking

In de uitwerking gaan we eerst in op het begrip ‘kwalificerende werkruimte’. Verder bespreken we de mogelijkheid om de bedrijfsmiddelen te activeren en wat de fiscale gevolgen hiervan zijn. En we gaan in op de toepassing van de investeringsaftrek.

Kwalificerende werkruimte

Van een kwalificerende werkruimte is sprake als aan de volgende twee cumulatieve vereisten is voldaan:

  1. het zelfstandigheidscriterium: de werkruimte is ‘naar verkeersopvatting’ een zelfstandig gedeelte van de woning;
  2. het inkomenscriterium: de werkruimte wordt intensief gebruikt voor de verwerving van inkomen.

ad 1. zelfstandigheidscriterium

De ruimte moet uiterlijk een duidelijk waarneembare zelfstandigheid (bijvoorbeeld door een eigen opgang of ingang, of door apart sanitair) hebben. Deze zelfstandigheid kan worden getoetst aan de verhuurbaarheid aan een derde.

ad 2. inkomenscriterium

Het inkomenscriterium houdt in dat de persoon aan wie de zelfstandige ruimte ter beschikking staat, ten minste een substantieel van zijn inkomen in die ruimte moet verwerven.

Als er geen werkruimte elders is, dient ten minste 70% van het inkomen in of vanuit de werkruimte te worden verdiend en ten minste 30% van het inkomen moet in de werkruimte worden verdiend.

Belang onderscheid wel of niet kwalificerend

Dit onderscheid is van belang voor de kostenaftrek. Is sprake van een ‘niet-kwalificerende werkruimte’ dan mogen de kosten en lasten voor de werkruimte niet worden afgetrokken.

De terbeschikkingstellingsregeling

Omdat sprake is van een kwalificerende werkruimte, valt de werkruimte hier onder de terbeschikkingstellingsregeling (TBS). Dit heeft tot gevolg dat het winstregime van toepassing is op de werkruimte. De aan de werkruimte toerekenbare kosten van verwarming en verlichting zijn aftrekbaar. Dit geldt ook voor de toerekenbare verzekeringskosten, zakelijke lasten en onderhoudskosten. Waardemutaties van het werkruimte deel zijn ook belast.

Het deel van de (hypothecaire) geldlening dat aan de werkruimte wordt toegerekend, komt op de balans van de werkzaamheid in box 1 te staan (evenals de werkruimte zelf). Voordeel is dat de aftrekbeperkingen voor de eigenwoninglening niet van toepassing zijn.

Het deel van de WOZ-waarde van de woning dat aan de werkruimte kan worden toegerekend valt niet (meer) in het eigen woning regime, en valt dus buiten het eigenwoningforfait

De huur die de bv betaalt, moet op zakelijke grondslag worden bepaald. De normering van de loonbelasting geldt hier niet (artikel 2.14, lid 3, onderdeel e Wet IB 2001). Deze huur is belast als ROW, de bovengenoemde kosten zijn aftrekbaar.

Investering bv in werkruimte

Omdat de bv gebruiker is van de werkruimte, kan zij ‘huurdersinvesteringen’ activeren. Op grond van artikel 10, lid 1, onderdeel i Wet Vpb zijn alleen kosten en lasten in verband met een kwalificerende werkruimte aftrekbaar. Hieronder vallen ook de kosten voor de inrichting.

Voor het begrip inrichting wordt in de jurisprudentie aangesloten bij het spraakgebruik. Het meubilair zoals een bureau, schrijftafel met stoel en een boekenkast en de stoffering en wandversiering behoren tot de inrichting.

Als de bv de kosten van inrichting van de werkruimte voor haar rekening neemt en activeert, is meestal sprake van loon. De regelgeving voor het belastbare loon (afdeling 3.2 Wet IB 2001) gaat voor de regelgeving over het belastbare resultaat uit overige werkzaamheden (afdeling 3.3 Wet IB 2001). Onder de werkruimteregeling is een vergoeding voor inrichting van de werkruimte namelijk alleen gericht vrijgesteld als en voor zover sprake is van een Arbovoorziening.

Bij het betalen van de investering in een warmtepomp met zonneboiler, wordt nog een ruimere investering gedaan dan de inrichting van de werkruimte. Naar onze mening zou dan per definitie sprake zijn van loon. Een winstuitdeling zou ook kunnen, maar box 1 gaat voor box 2. Het bedrag van de investering wordt dan tot het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder gerekend.

Toepassing investeringsaftrek

Dat het activeren/betalen van inrichting van de werkruimte door de bv als loon moet worden aangemerkt, staat echter los van de toepassing van de investeringsaftrek.

De investering in de zonneboiler en warmtepomp, betreft een investering in een woonhuis. Op grond van artikel 3.45, lid 1, onderdeel c Wet IB 2001, behoren voor de investeringsaftrek woonhuizen niet tot de bedrijfsmiddelen.

De uitsluiting voor woonhuizen geldt niet voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). Hierdoor kan de MIA ook toepassing vinden op kwalificerende investeringen in woonhuizen.

Daarnaast heeft de staatssecretaris bij besluit goedgekeurd dat zonnepanelen, zonneboilers en zonnecollectoren voor toepassing van de investeringsaftrek als zelfstandig bedrijfsmiddel worden aangemerkt. De uitsluiting van artikel 3.45, lid 1, onderdeel c, Wet IB 2001 is dan niet van toepassing.

Antwoord

Op het moment dat de bv de kosten voor aanleg van een warmtepomp en zonneboiler in de privéwoning van de directeur-grootaandeelhouder voor haar rekening neemt en activeert, wordt de investering onzes inziens tot het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouder gerekend.

Voor de investering in de zonneboiler kan echter wel zowel de EIA als KIA worden toegepast, voor zover aan de overige voorwaarden wordt voldaan. Deze overige voorwaarden betreffen onder meer de hoogte van de investering, of het bedrijfsmiddel op de energielijst staat (EIA) en een tijdige melding bij het RVO (EIA).

Voor de investering in de warmtepomp is geen KIA of EIA mogelijk.

Let op

Het bovenstaande ziet uitdrukkelijk op een kwalificerende werkruimte van de DGA. Als er sprake is van een niet-kwalificerende werkruimte of een IB-ondernemer, kan bovenstaande uitwerking niet worden toegepast.