Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
23 april 2024 Nieuws

Inbreng in de bv, wat is er fiscaal mogelijk?

De vennoten in een vof willen hun onderneming geruisloos inbrengen in de bv. Op dit moment is de winstverdeling 50%-50% en de kapitaalverdeling € 8.000 en € 32.000. De vennoten vormen samen meer dan 36 maanden een vof. Er staat geen onroerende zaak op de balans. De wens is om het aandelenkapitaal te verdelen in 75%-25%. Is dit fiscaal mogelijk?

Uitwerking

De regels voor de geruisloze inbreng zijn te vinden in artikel 3.65 Wet IB 2001 en het besluit geruisloze omzetting. In 2.2.2.c.2 van het besluit staan de voorwaarden vermeld van het inbrengen van een vof in de bv.

Geen verschuiving stille reserves

De staatsecretaris keurt goed dat meerdere vennoten hun aandeel in een vof in één bv inbrengen. Iedere vennoot mag hierbij een eigen keuze maken voor een geruisloze (doorschuiven fiscale claim) of een ruisende (belasting betalen over stakingswinst) omzetting in een bv.

Voorwaarde is wel dat er geen stille en fiscale reserves zonder belastingheffing van de ene naar de andere vennoot mag overgaan. Dit betekent dat de vennoten ieder hun gehele ondernemingsvermogen moeten omzetten in bij elk van hen te plaatsen aandelenkapitaal.

Wijziging winstverdeling in de vof

Op dit moment is de verdeling van de overwinst en de verdeling van het kapitaal niet gelijk aan de gewenste aandelenverdeling. De overwinstverdeling is vaak gelijk aan de verdeling van de stille reserves. Dit is alleen anders als hierover een specifieke bepaling in de vof-overeenkomst staat.

Door de winstverdeling aan te passen naar 75%-25% wordt aan de voorwaarde voldaan dat geen stille reserves verschuiven bij een aandelenkapitaal van 75%-25%. Maar de aanpassing van de winstverdeling leidt wel tot een verschuiving van reserves waar in beginsel inkomstenbelasting over moet worden betaald.

Met gebruikmaking van de geruisloze doorschuiffaciliteit van artikel 3.63 Wet IB, wordt de belastingclaim over de reserves doorgeschoven naar de medevennoot. De belastingheffing wordt daarmee uitgesteld. Voorwaarde voor toepassing van deze faciliteit is dat de overgenomen onderneming (winstaandeel) wordt voortgezet.

In een besluit heeft de minister goedgekeurd dat de geruisloze doorschuiving gelijk wordt gevolgd door een inbreng in de bv met gebruikmaking van artikel 3.65 Wet IB.  Hieruit volgt dat het aanpassen van de winstverdeling gevolgd door een omzetting in een bv zonder directe belastingheffing, alleen mogelijk is bij een geruisloze omzetting in de bv.

Geen terugwerkende kracht geruisloze doorschuiving

Wat niet is toegestaan is dat de overdracht van het winstaandeel met terugwerkende kracht plaatsvindt. Het is bijvoorbeeld dus niet mogelijk om op 1 maart 2024 nog te beslissen dat het winstaandeel met ingang van 1 januari 2024 wordt aangepast. Dit had dan al uiterlijk 31 december 2023 moeten gebeuren.

Het is wel mogelijk om de overdracht later schriftelijk vast te leggen, mits men daadwerkelijk heeft gehandeld overeenkomstig de gestelde (eerdere) overdracht. Volgens een kennisgroepstandpunt van de Belastingdienst, is het aan de inspecteur om vast te stellen wanneer de overdracht feitelijk heeft plaatsgevonden.

Wijziging kapitaal

Een ander knelpunt is de afwijkende kapitaalverdeling de verdeling is € 8.000 (80%) en € 3.000 (30%), terwijl de gewenste verdeling 75%-25% is. De verdeling is ontstaan doordat één van de vennoten meer heeft opgenomen dan de andere vennoot.

De kapitalen kunnen gelijk worden getrokken door bijvoorbeeld een deel van de liquide middelen niet in te brengen. Dit heeft wel tot gevolg dat de liquide middelen in box 3 moeten worden opgenomen. Bij een inbreng per 1 januari van een jaar, behoort het op dat moment tot de bezittingen.

Conclusie

Het is mogelijk om fiscaal geruisloos een andere verhouding in het aandelenkapitaal te krijgen dan de bestaande winstverdeling in een vof. De winstverdeling moet dan wel zijn aangepast voor de beoogde inbrengdatum in de bv. Staat er een onroerende zaak op de balans, dan kan het antwoord op bovenstaande vraag anders zijn.

Tip

In de cursus ‘de BV in en uit’ (Leusden 28 mei en Groningen 7 november) worden deze, en vele andere vragen die spelen bij de inbreng in de bv en de terugkeer uit de bv behandeld. Met een praktijkcasus worden problemen en knelpunten besproken, die bij een inbreng kunnen opkomen. Krijg meer inzichten en verdiep je kennis!

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!

 

Meer weten? Bekijk dan de volgende cursus: