Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
3 november 2014 Nieuws

Jaarrekening op fiscale grondslag

Moet er ook een actieve latentie voor toekomstig verrekenbare verliezen worden opgenomen in een jaarrekening op fiscale grondslag?

Helpdeskvraag

Mijn cliënt (een besloten vennootschap) overweegt om met ingang van het boekjaar 2014 de jaarrekening op fiscale grondslag uit te brengen. Nu heeft deze BV voor € 80.000 aan verrekenbare verliezen staan, die – naar verwachting – te verrekenen zijn met toekomstig positieve belastbare bedragen. In de huidige (commerciële) jaarrekening is hiervoor een actieve belastingvordering gepresenteerd van € 16.000. Blijft deze latentie of komt deze in de jaarrekening op fiscale grondslag te vervallen?

Antwoord

De Raad voor de Jaarverslaggeving is hierin heel duidelijk. In hoofdstuk D.3.1. paragraaf 204 staat hierover beschreven: “In de jaarrekening op basis van fiscale grondslagen worden geen latente belastingen verwerkt. Er zijn immers geen waarderingsverschillen van activa en passiva die kunnen leiden tot een actieve of passieve latentie in de balans. Voorts worden bij toepassing van fiscale grondslagen geen actieve latenties verwerkt uit hoofde van verliescompensatie”.

Let wel: De omzetting van de commerciële naar de jaarrekening op fiscale grondslag is een stelselwijziging. Het cumulatief effect hiervan wordt verwerkt in het eigen vermogen per begin van het boekjaar waarin voor het eerst de fiscale waarderingsgrondslagen worden toegepast. In afwijking van de normale regels bij stelselwijzigingen hoeft alleen het totaaleffect op het vermogen vermeld te worden. Daarnaast hoeven de vergelijkende cijfers niet aangepast te worden. (RJK D.3.1. paragraaf 502)