Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
11 januari 2024 Nieuws

Loon- en prijsindex 2024

De voorlopige eerst gepubliceerde indexpercentages voor de indexering vanaf januari 2024 zijn bekend.
Mariëtte Elling CFP® RES Financieel planner

De voorlopige eerst gepubliceerde indexpercentages voor de indexering vanaf januari 2024 zijn:

  • Cao-loonindex (Cao lonen per maand incl. bijzondere beloningen) 6,1%
  • Consumentenprijsindex (CPI, alle huishoudens) 3,8%

Indexatie pensioenuitkering

Veel uitkerende pensioenen worden in de maand januari geïndexeerd. Welk indexpercentage hierbij gehanteerd moet worden, hangt af van wat hierover in de pensioenovereenkomst is bepaald. In de meeste DGA-pensioenovereenkomsten is vastgelegd dat de pensioenen na ingang zoveel mogelijk waarde- of welvaartsvast zijn. Meestal wordt dan uitgegaan van een door het Centraal Bureau voor de Statistiek periodiek gepubliceerd indexcijfer. Uiterlijk op de ingangsdatum van het pensioen moet worden beslist welke reeks wordt aangehouden.

  • Welvaartsvast = indexeren aan de hand van de stijging van de lonen.
  • Waardevast = indexeren aan de hand van de prijsstijgingen.

Beperken of niet uitvoeren indexatie

Een verhoging met 3,8% (of vorig jaar met 10%) betekent een grote aanslag op de middelen in de BV. Is echter een indexatie toegezegd, dan kan deze niet zomaar worden beperkt of overgeslagen. Over het algemeen neemt de Belastingdienst het standpunt in dat indexatie moet plaatsvinden, indien er meer vermogen in de BV zit dan nodig is voor één jaar uitkering. Wordt de verhoging beperkt of helemaal niet uitgevoerd, dan kan dat een sanctie opleveren: progressieve LB/IB heffing over de commerciële waarde van het pensioen plus 20% revisierente.

Voorlopig of definitief indexcijfer

Als er in de pensioenovereenkomst verder niets is vermeld, zal de indexatie in januari formeel wellicht op basis van het definitieve indexcijfer moeten gebeuren. Omdat de definitieve indexcijfers echter pas later in het jaar bekend zijn, wordt in de praktijk over het algemeen aangesloten bij de voorlopige cijfers.

De Cao-loonindexen die het CBS publiceert hebben gedurende lange tijd een voorlopig karakter; gedurende het gehele jaar kan maandelijks de Cao-loonindex over het voorafgaande jaar worden bijgesteld. Voor het prijsindexcijfer maakt het CBS medio februari het definitieve percentage bekend.

Let op ODV-uitkeringen: de ODV-uitkeringen worden niet aan de hand van deze indexpercentages aangepast. ODV-uitkeringen zijn afhankelijk van het gemiddelde U-rendement. De ODV-uitkeringen worden ook niet standaard per 1 januari aangepast, maar per de uitkeringsverjaardag.