Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
19 december 2022 Nieuws

Schenk- en erfbelasting in 2023

De tarieven en vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting voor het jaar 2023 zijn als volgt.
mr. Maartje Mathijsen-Molenkamp Estate planner | Advocaat

De belastingtarieven voor schenkingen en verervingen zijn in Nederland (in beginsel) gelijk. Door tijdens leven al een deel van het vermogen weg te schenken – de geleidelijke overheveling van vermogen – kan (erf)belasting worden bespaard. Voor zover de schenkingen lager zijn dan de jaarlijkse of de eenmalig verhoogde vrijstellingen, is helemaal geen schenkbelasting verschuldigd. Daarnaast kan gebruik worden gemaakt van de progressie in het tarief: 10% schenkbelasting in plaats van te zijner tijd 20% erfbelasting. Uiteraard is ook een juist vormgegeven testament hierbij van belang.

De vrijstellingen en tarieven schenk- en erfbelasting worden ieder jaar gecorrigeerd met een inflatiecorrectie. De tarieven en vrijstellingen voor schenk- en erfbelasting voor het jaar 2023 zijn als volgt.


*Afstammelingen in de tweede (kleinkinderen) of verdere graad.


* De vrijstelling wordt ingekort wanneer ten gevolge van het overlijden (van erfbelasting) vrijgestelde pensioenrechten en/of lijfrente-uitkeringen worden verkregen. De vrijstelling bedraagt echter nooit minder dan € 186.915.
** Als beide ouders erven, is de vrijstelling voor hen samen €  54.270. Erft 1 ouder, dan is de vrijstelling voor deze ouder ook €  54.270.

De vrijstellingen gelden per kalenderjaar. Een vrijstelling geldt per ontvanger. Gehuwden en geregistreerde partners worden voor de berekening gezien als één. Schenkingen van ouders worden samengeteld (ook als de ouders zijn gescheiden). Een vrijstelling betekent dat de ontvanger pas schenkbelasting betaalt als de waarde van de schenking hoger is dan een bepaald bedrag. Uitzondering hierop zijn de eenmalige vrijstellingen. Over deze schenkingen dient altijd aangifte schenkbelasting te worden gedaan, waarbij beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

Vrijstelling bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) schenk- en erfbelasting

De verkrijging van ondernemingsvermogen is in 2023 tot een waarde van € 1.205.871 van de objectieve onderneming voor 100% vrijgesteld. Voor zover de objectieve onderneming meer waard is geldt voor het meerdere een vrijstelling van 83%. Als een deel van de objectieve onderneming wordt verkregen wordt de 100% vrijstelling naar rato toegepast. Voor zover er belasting verschuldigd is over het niet vrijgestelde deel van de objectieve onderneming kan tien jaar (rentedragend) uitstel worden verkregen.

Maak nog dit jaar gebruik van de hoge schenkvrijstelling voor de eigen woning!

In het jaar 2022 is de vrijstelling voor de eigenwoningschenking nog € 106.671. In 2023 is deze € 28.947 en vanaf 2024 wordt deze vrijstelling afgeschaft. Door in 2022 nog een (eerste) schenking te doen en daarvoor in de aangifte schenkbelasting een beroep te doen op deze vrijstelling, kan nog gebruik worden gemaakt van de volledige € 106.671[1]. Bekijk de veel gestelde vragen over het benutten van deze vrijstelling.

[1] Voor deze schenking geldt overgangsrecht voor het geval er eerder van de verhoogde vrijstelling gebruik is gemaakt.