Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
25 juli 2022 Nieuws

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden aangenomen

Weet u wat dit voor u als werkgever, werknemer, salarisadministrateur of HRM' er betekent?
Ilon Hemmelder Personeeladviseur | Verzuimmanager

Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus in werking. Weet u wat dit voor u als werkgever, werknemer, salarisadministrateur of HRM’ er betekent?

Het wetsvoorstel implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is op 21 juni 2022 aangenomen door de Eerste Kamer. De wet gaat met ingang van 1 augustus 2022 in werking.

Wij zetten voor u de belangrijkste wijzigingen op een rij:

1. Informatieplicht aan werknemers (7:655 BW) wordt uitgebreid: de volgende zaken dienen ook vastgelegd te worden:

 • Plaats van de arbeid
 • Aanspraak betaald verlof
 • Procedurevereisten opzegtermijn
 • Loon en afzonderlijke loonbestanddelen
 • Dagen en tijdstippen waarop gewerkt wordt, wisseling in diensten, maar ook het loon
 • Bij geheel of onvoorspelbare arbeidsduur, de referentiedagen
 • Bij uitzendovereenkomst de inlenende onderneming
 • Proeftijd en voorwaarden
 • Recht op scholing

-> De uitbreiding van de informatieplicht ziet ook op wijzigingen. De werkgever dient, ingeval van wijziging van voornoemde arbeidsvoorwaarden, de werknemer daarop uiterlijk op de dag waarop deze wijziging ingaat, te informeren.

2. Kosteloze opleiding

Op grond van de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wordt de mogelijkheid om studiekosten op de werknemer te verhalen, beperkt. Het nieuwe artikel 7:611a, lid 2, BW bepaalt, dat de werkgever op scholing die hij op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken, geen kosten op de werknemer mag verhalen. De werknemer moet ook, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in de gelegenheid worden gesteld de scholing tijdens werktijd te kunnen volbrengen. Die werktijd wordt beschouwd als arbeidstijd.

3. Verbod op nevenwerkzaamheden

Er is geen verbod op nevenwerkzaamheden, tenzij er sprake is van een rechtvaardigingsgrond. De richtlijn beperkt de mogelijkheid van de werkgever om de werknemer te verbieden elders te werken. De werkgever mag de werknemer niet verbieden nevenwerkzaamheden te verrichten, tenzij de werkgever daarvoor een objectieve rechtvaardigingsgrond heeft. De werkgever dient in dat geval in de arbeidsovereenkomst op te nemen dat in geval van een objectieve rechtvaardigingsgrond nevenwerkzaamheden verboden kunnen worden. De werkgever kan in de arbeidsovereenkomst opnemen in welke situaties sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. De werkgever is daartoe echter niet verplicht.

Wat te doen als werkgever?

Voor 1 augustus 2022 moet u het het nevenactiviteitenbeding aanpassen. (Voor Auxilium-leden is er een addendum opgenomen in de modellenbibliotheek)

4. Wet flexibel werken (meer voorspelbare arbeidsrelatie)

De richtlijn bepaalt dat de werknemer de werkgever kan verzoeken om een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Dit wordt geregeld in de Wet flexibel werken. De Wet flexibel werken regelt nu al dat de werknemer het recht heeft om een verzoek te doen tot aanpassing van de arbeidsduur, arbeidstijd en werkplek. Hieraan wordt voor de werknemer het recht toegevoegd om te verzoeken tot een meer voorspelbare arbeidsrelatie. Daarbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verzoek om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang. De werknemer dient dit verzoek, net zoals de andere verzoeken op grond van de Wet flexibel werken, schriftelijk te doen bij de werkgever. Als de werknemer een dergelijk verzoek doet, moet de werkgever binnen een maand reageren op het verzoek. Indien de werkgever niet of niet tijdig reageert, wordt het verzoek van de werknemer geacht te zijn ingewilligd. Voor kleine werkgevers, tot 10 werknemers, geldt een reactie termijn van 3 maanden.

5. Geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon

Op grond van de richtlijn wordt de positie van werknemers die werken op grond van een geheel of grotendeels onvoorspelbaar werkpatroon versterkt. Deze werknemers krijgen een minimaal niveau van voorspelbaarheid.

Voor leden van Auxilium

In onze modellenbibliotheek vindt u onder expertise juridisch:

 • Een uitgebreide informatiekaart met alle wijzigingen, inclusief de termijnen en de consequenties bij het nalaten
 • Addendum Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden versie 01-08-2022
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (korter dan drie jaar) versie 01-08-2022
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd versie 01-08-2022