Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
6 december 2023 Nieuws

Aandachtspunten bij herstructureren

De Belastingdienst heeft op Pleio.nl (Forum Fiscaal Dienstverleners) een handreiking over herstructureren in de Vennootschapsbelasting geplaatst. We geven een korte samenvatting en verwijzen voor meer informatie naar de handreiking.

Aanvraag FE VPB moet op tijd binnen zijn

Dat de aanvraag FE VPB maximaal 3 maanden terugwerkende kracht kent, is wel algemeen bekend. Wat minder bekend is, is dat het verzoek ook echt binnen die 3 maanden bij de Belastingdienst binnen moet zijn. Versturen aan het eind van de termijn is dus een risico.

Voegen en ontvoegen in hetzelfde jaar

In artikel 15, lid 1 staat dat als een dochtermaatschappij in de loop van haar boekjaar deel gaat uitmaken van een fiscale eenheid en deze eenheid ten aanzien van die maatschappij nog in hetzelfde boekjaar eindigt, de fiscale eenheid geacht wordt niet tot stand te zijn gekomen.

Dat betekent niet dat een FE die is gestart op 1 januari van een jaar en in de loop van dat jaar eindigt (door een verzoek of door verkoop van aandelen) terugwerkt naar 1 januari. Dat is namelijk alleen zo, als de dochtermaatschappij pas in de loop van het boekjaar is gevoegd, niet als de FE per de start van het boekjaar is aangegaan.

Fusie van dochtermaatschappijen al dan niet binnen FE

Let op bij een fusie van twee gevoegde dochtermaatschappijen. Als er een beroep wordt gedaan op het niet verbreken van de FE (artikel 18 Besluit fiscale eenheid), dan betekent dat dat de fusie geen terugwerkende kracht tot begin boekjaar kan hebben. Terugwerkende kracht kan namelijk alleen als de fusie plaatsvindt op grond van artikel 14b wet VPB. NB in dat geval moet ook aannemelijk worden gemaakt dat er zakelijke redenen aan de fusie ten grondslag liggen. Bij een fusie binnen FE (met een beroep op artikel 18 BFE) hoeft dat laatste niet.

Verbreken FE met terugwerkende kracht bij verkoop is niet mogelijk

De fiscale eenheid verbreekt pas als op zijn minst het economisch eigendom is overgegaan. Hiervoor is nodig dat de koopprijs vast staat. De FE kan dus wel verbreken vóór de juridische levering, maar werkt niet terug naar de datum vanaf welke de resultaten voor rekening van de koper komen (meestal 1 januari) als op dat moment de koopprijs nog niet vast stond.

Verbreken FE met terugwerkende kracht bij fusie na verkoop is niet mogelijk

Het voorgaande wordt niet anders als de gekochte deelneming na verkoop door de koper wordt ‘weg gefuseerd’. Ook als die fusie terugwerkt naar een datum die voor de verkoopdatum ligt, verbreekt de bestaande FE pas op zijn vroegst op het moment dat er overeenstemming is over de prijs.

Als een BV door splitsing ophoudt te bestaan en in het laatste jaar geen resultaat meer heeft, moet zijn toch haar aangifte VPB indienen (nihil)

Stel dat een BV wordt gesplitst in twee nieuwe BV’s, en deze splitsing werkt terug naar 1 januari (aan alle voorwaarden is voldaan). Dan komt het resultaat over dat jaar geheel aan de nieuwe BV’s toe. De oude BV moet toch over haar laatste boekjaar (dat op de splitsingsdatum is geëindigd) nog aangifte VPB doen, ook als is het resultaat nihil.

Let op bij een fusie van een lijfrente-BV

Als ooit een lijfrente is bedongen bij inbreng van een onderneming, maar de onderneming inmiddels niet meer in de BV(-structuur) wordt uitgeoefend, kan deze BV niet zomaar via fusie opgaan in een andere BV. Er vindt dan namelijk een niet toegestane overdracht van de lijfrente plaats. Een lijfrente mag namelijk alleen worden overgedragen, samen met de onderneming. Als die er niet meer is kan de lijfrente nooit meer naar een ander eigen lichaam overgaan (zonder fiscale sanctie). Het maakt hierbij niet uit dat de Belastingdienst heeft verklaard dat de fusie op grond van zakelijke overwegingen plaatsvindt.

De beoordeling of er besmette transacties hebben plaatsgevonden, voorafgaande aan de verbreking van de FE moet de adviseur zelf doen

Als een FE wordt verbroken, moet je in beginsel 6 jaar terugkijken om te zien of er nog besmette transacties zijn geweest. Of hier wel of niet sprake van is, beoordeelt de inspecteur niet. Wat je wel met de inspecteur kunt afstemmen is of een concrete transactie wel of niet als besmet moet worden gezien.

Zie ook ons artikel met aandachtspunten bij de verbreking van een FE VPB.

 

Heb je een vraag over dit artikel of een fiscale (helpdesk)vraag?

Stuur jouw vraag naar fiscaal@auxiliumadviesgroep.nl 

Een van onze fiscalisten neemt contact met je op!