Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
12 maart 2024 Nieuws

Boete en waarschuwing voor accountant voor niet-volgen cursus Fraude(risicofactoren)

Wie niet voldoet aan de PE-verplichtingen staat een maatregel plus een boete te wachten, bevestigt de tuchtrechter maar weer eens in hoger beroep.

Een accountant-administratieconsulent  in business volgde de verplichte cursus Fraude(risicofactoren) niet. De accountant heeft zich na ruim 26 jaar met ingang van 2023 uitgeschreven uit het accountantsregister. De NBA diende een klacht tegen hem in. De Accountantskamer verklaart de klacht gegrond en legt de accountant (in een niet-gepubliceerd vonnis) een waarschuwing op en een boete van 420 euro. De accountant gaat hiertegen in hoger beroep.

Hogerberoepsgronden

De accountant aanvaardt de waarschuwing, maar de opgelegde boete niet, omdat:

  • hij is sinds 2000 niet meer werkzaam is in de accountantspraktijk, maar in het bedrijfsleven en hij sindsdien nooit meer naar buiten treedt als accountant
  • hij dit ook niet meer zal doen
  • hij zichzelf niet heeft bevoordeeld boven (oud)collega-accountants die wel aan hun PE-verplichtingen hebben voldaan, omdat accountants niet (meer) kunnen worden beschouwd als zijn collega’s
  • accountants doorgaans meer verdienen dan hij
  • hij niet de intentie heeft gehad zichzelf te bevoordelen of anderen te benadelen
  • accountants gefaciliteerd worden om hun PE-punten te halen, maar de werkgever van hem dat niet doet
  • zijn werkgever de boete ook niet voor diens rekening neemt
  • de boete dus ten koste gaat van de (voormalig) accountant en zijn gezin
  • er geen kans op herhaling bestaat, omdat hij zich heeft laten uitschrijven uit het register

Oordeel

Het hoger beroep is ongegrond.

Op grond van artikel 2 lid 2 van de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) kan de maatregel van een geldboete worden opgelegd samen met één van de andere tuchtrechtelijke maatregelen. In een geval als dit, waarbij niet is voldaan aan de PE-voorschriften, is het opleggen van een geldboete naast een waarschuwing – die in hoger beroep niet wordt aangevochten – in beginsel passend.

De accountant is sinds 1 januari 2023 op eigen verzoek uitgeschreven uit het register van de NBA. De PE-verplichtingen golden tot dat moment echter onverkort. Dat hij sinds 2000 werkzaam is in het bedrijfsleven en daarbij niet naar buiten treedt als accountant doet er niet toe. In zijn huidige functie van financieel manager gebruikt hij de specifieke deskundigheid waarover een accountant gewoonlijk beschikt, heeft hij die aangewend dan wel had hij die kunnen aanwenden. Dat er geen kans is op herhaling is niet van belang voor een PE-boete.

De Accountantskamer heeft bij het bepalen van de hoogte van de geldboete rekening gehouden met de omstandigheid dat collega-accountants, die zich wel aan hun PE-verplichtingen hebben gehouden, studiekosten hebben moeten maken. Het uitgangspunt van 70 euro per niet behaald PE-punt is niet alleen gebaseerd op de gemoeide (studie)kosten, maar ook op (het tarief van) de arbeidsuren die aan het volgen daarvan moeten worden besteed. Immers in de uren die worden besteed aan PE-activiteiten kan de accountant (in het algemeen) geen inkomsten genereren.

Het college eerder heeft al eerder gezegd dat dit uitgangspunt in zijn algemeenheid niet onredelijk is. De 70 euro per punt is in het geval van deze accountant niet te hoog. Dat accountants doorgaans meer verdienen dan hij heeft de accountant niet onderbouwd en is ook onvoldoende reden. Datzelfde geldt voor de opmerking dat een boete ten laste komt van hem en zijn gezin.

Bron AV

Heb jij je punten al binnen voor het verplichte thema duurzaamheid (2023/2024)? Bekijk ons cursusaanbod.