Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
22 november 2023 Nieuws

Fiscale acties najaar 2023

Kom op tijd in actie!

Het einde van het jaar nadert en voordat we het weten, proosten we op het nieuwe jaar: 2024. Voordat je begint aan de kerstkransen en oliebollen, geef jij jouw klanten met onze fiscale eindejaarstips nog mooi last minute advies voor 2023 over:

 • Dividenduitkering
 • Willekeurig afschrijven
 • Bedrijfsopvolgingsfaciliteit
 • Middeling
 • Aanvragen voorlopige aanslag
 • Excessief lenen
 • Gebruik vrije ruimte werkkostenregeling

Dividenduitkering

Vanaf 2024 verandert het tarief voor inkomen uit aanmerkelijk belang. In 2023 is het belastingtarief 26,9%, ongeacht de hoogte van het inkomen uit aanmerkelijk belang. In 2024 wordt een tweeschijventarief ingevoerd. Over de eerste €67.000 is 24,5% belasting verschuldigd, over het meerdere 33%.

Vanaf een box-2 inkomen van €93.500 is het voordeliger om nog dit jaar een dividenduitkering te doen. Omdat fiscaal partners beide gebruik kunnen maken van de lage tariefschijf, ligt het omslagpunt voor fiscaal partners hoger en wel op €187.000.

Het kan dus voordeliger zijn om dit jaar nog een dividenduitkering te doen. Houd bij het plannen van de dividenduitkering ook rekening met de verlaging van de drempel excessief lenen met ingang van 1 januari 2024 (deze daalt van €700.000 naar €500.000).

Wil de dga het dividend daadwerkelijk uitkeren in plaats van verrekenen met schulden aan de bv, maar liever niet dat dit geld op peildatum 1 januari 2024 in box 3 wordt meegenomen? Besluit dan in december 2023 tot het uitkeren van dividend, maar betaal het pas na 1 januari 2024 uit. De vordering van de dga op de bv wordt dan onder de TBS-regeling in box 1 meegenomen.

Terugstorten van de dividenduitkering als agio is ook een optie om box 3 heffing te vermijden.

Tip: bereken voor de dga welk jaar van uitkeren van dividend het voordeligst is. Let ook op het tijdig aanvragen van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting voor de te betalen inkomstenbelasting.

Willekeurig afschrijven

Naast de willekeurige afschrijving op milieubedrijfsmiddelen en de willekeurige afschrijving voor startende ondernemers, is er in 2023 een eenmalige nieuwe regeling voor willekeurige afschrijving.

Als de ondernemer in 2023 een nieuw bedrijfsmiddel heeft aangeschaft of geproduceerd, mag deze hierop willekeurig afschrijven. De extra afschrijving is maximaal 50% van de aanschaf- of productiewaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel.

De regeling geldt zowel voor ondernemingen in de inkomstenbelasting als de vennootschapsbelasting.

Voor de tijdelijke regeling gelden de volgende voorwaarden

 • Het gaat om een bedrijfsmiddel dat in 2023 wordt aangeschaft of geproduceerd.
 • Het bedrijfsmiddel is nieuw en nog nooit gebruikt.
 • Het bedrijfsmiddel wordt vóór 1 januari 2026 in gebruik genomen.
 • Het gaat om een bedrijfsmiddel dat niet is uitgezonderd in artikel 13, lid 2 Uitvoeringsregeling willekeurige afschrijving 2001. Gebouwen en bedrijfsmiddelen die (langdurig) verhuurd gaan worden, zijn bijvoorbeeld uitgezonderd van de willekeurige afschrijving

Als de ingebruikneming ná 2023 plaatsvindt, mag in 2023 willekeurig worden afgeschreven maar wel ten hoogste tot het bedrag dat in 2023 is betaald.

Tip: laat je klanten voorgenomen nieuwe investeringen in 2024 naar voren halen om te profiteren van de eenmalige willekeurige afschrijving in 2023. Let hierbij wel op de voorwaarden voor andere investeringsfaciliteiten, zoals KIA.

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DRS) worden met ingang van 1 januari 2025 gewijzigd. Maar let op, met ingang van 1 januari 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken al als beleggingsvermogen aangemerkt.

Vanaf 2025 wordt onder meer de hoogte van de vrijstelling aangepast en kwalificeren bedrijfsmiddelen die gemengd worden gebruikt en gelden als keuzevermogen, alleen als ondernemingsvermogen voor zover ze daadwerkelijk binnen de onderneming worden gebruikt.

Tip: heb je klanten die van plan zijn zijn hun familiebedrijf over te dragen aan bijvoorbeeld een volgende generatie? Beoordeel dan in welk jaar de bedrijfsopvolging fiscaal het voordeligst kan plaatsvinden.

Middeling

Vanaf 1 januari 2023 is de middelingsregeling vervallen. Het is nu nog steeds mogelijk om de middeling toe te passen.

Het laatste tijdvak waarover kan worden gemiddeld is 2022, 2023 en 2024. Als wordt gekozen voor 2022 als laatste jaar voor middeling (2020, 2021 en 2022), dan kan voor 2023 en 2024 geen middeling meer worden aangevraagd.

Het is dus van belang in te schatten welk middelingstijdvak het meest gunstig is.

Vraag middeling op tijd aan: uiterlijk 36 maanden nadat de laatste definitieve aanslag van de drie middelingsjaren vaststaat.

Let op! Momenteel worden in beginsel geen definitieve aanslagen opgelegd aan belastingplichtigen met box 3 vermogen dat uit meer dan alleen spaargeld bestaat. Het kan dus voor jouw klant die wil middelen nog wel even duren, voordat het verzoek kan worden ingediend!

Tip: beoordeel welk middelingstijdvak het meest gunstig is voor je klant en vraag de middeling tijdig aan.

Aanvragen voorlopige aanslag

Met ingang van 1 januari geldt voor de inkomstenbelasting waarschijnlijk een belastingrente van 7,5% (afhankelijk van de ECB-rente) en voor de vennootschapsbelasting een belastingrente van 10%.

Controleer daarom of de voorlopige aanslagen hoog genoeg zijn.

Belastingrente kan worden voorkomen door vóór 1 mei 2024 een verzoek om een voorlopige aanslag 2023 in te dienen. Een andere mogelijkheid is om de aangifte vennootschapsbelasting 2023 vóór 1 juni 2024 en/of de aangifte inkomstenbelasting 2023 vóór 1 mei 2024 in te dienen. Let op! Als de belastingdienst afwijkt van de aangifte kan er alsnog belastingrente in rekening worden gebracht, ondanks tijdig indienen. Een voldoende hoge voorlopige aanslag is dan de enige oplossing.

Tip: vraag tijdig een (nadere)voorlopige aanslag aan om (hoge) belastingrente te voorkomen

Excessief lenen

Begin dit jaar is de Wet excessief lenen bij de eigen bv ingevoerd. Heeft de dga samen met zijn partner meer dan €700.000 schuld aan zijn bv, dan vormt het meerdere in beginsel een fictief aanmerkelijk belangresultaat. Over die fictieve winstuitdeling moet de dga 26,9% inkomstenbelasting betalen.

Kwalificerende eigenwoningschulden behoren niet tot de schulden voor toepassing van het excessief lenen als aan de bv een recht van hypotheek is verstrekt of als zij al bestonden op 31 december 2022.

Oplossingen kunnen zijn het (gedeeltelijk) aflossen of herfinancieren van de schuld bij bijvoorbeeld een bank.

Tip! bespreek tijdig met je klant de mogelijke oplossingen voor excessief lenen. Neem in jouw advisering de verlaging van de drempel en de wijzigingen in de aanmerkelijkbelangheffing in 2024 mee.

Gebruik vrije ruimte werkkostenregeling

Benut de vrije ruimte voor de werkkostenregeling in 2023 goed. Tot een loonsom van €400.000 bedraagt de vrije ruimte op dit moment nog 3%. In 2024 wordt dit percentage verlaagd naar 1,92%. Over het meerdere blijft de vrije ruimte in 2024 1,18%.

Tip: bereken de vrije ruimte en laat werkgevers voor 2024 voorgenomen vergoedingen of verstrekkingen eventueel naar voren halen.

Bijblijven op fiscale actualiteiten? Volg de updates in 2024!