Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
2 augustus 2023 Nieuws

Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza): melden

De komende weken nemen wij jou stapsgewijs mee in de gevolgen voor je zorg- en jeugdhulpklanten en waar je als accountant op moet letten.

De Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders. Dit is nodig om de transparantie en verantwoording in de sector, en het bewustzijn over kwaliteit te vergroten.

De Wtza kent verschillende onderdelen. Over al deze onderdelen schrijven wij een blog. Dit blog gaat over het onderwerp Melden.

Zorg-en jeugdhulp aanbieders zijn te onderscheiden in de volgende groepen:

 1. Nieuwe zorgaanbieders
 2. Bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating in 2021
 3. Bestaande zorgaanbieders zonder WTZi-toelating in 2021
 4. Nieuwe jeugdhulpaanbieders
 5. Bestaande jeugdhulpaanbieders
 6. Zzp’ers en pgb-aanbieders

Een WTZi-toelating is een vergunning die nodig is voor een zorgaanbieder om zorg te verlenen die wordt gefinancierd uit publieke middelen, zoals de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz).

1. Nieuwe zorgaanbieders

Binnen drie maanden voor de start van de zorgverlening moet een instelling of een solistisch werkende zorgverlener zich melden. Slechts enkele categorieën van zorgaanbieders zijn hiervan uitgezonderd:

 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een gemeente of een andere zorgverzekeraar.
 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een andere zorgaanbieder die wel is geregistreerd bij de IGJ.
 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een andere overheidsinstantie.

2. Bestaande zorgaanbieders met WTZi-toelating in 2021

Deze zorgaanbieder is al in beeld bij de IGJ en hoeft zich daardoor niet te melden bij de IGJ.

3. Bestaande zorgaanbieders zonder WTZi-toelating in 2021

Op 1 januari 2022 bestaande zorgaanbieders moesten zich voor 1 juli 2022 aanmelden bij de IGJ. Deze zorgaanbieders dienen zich derhalve alsnog te melden bij de IGJ

4. Nieuw jeugdhulpaanbieders

Binnen drie maanden voor de start van de zorgverlening moet een instelling of een solistisch werkende zorgverlener zich melden. Slechts enkele categorieën van zorgaanbieders zijn hiervan uitgezonderd:

 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een gemeente of een andere zorgverzekeraar.
 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een andere zorgaanbieder die wel is geregistreerd bij de IGJ.
 • Zorgaanbieders die alleen zorg verlenen aan cliënten die zijn toegewezen door een andere overheidsinstantie.

Zorgaanbieders die tot deze categorieën behoren, hoeven zich niet te melden bij de IGJ voordat zij zorg gaan verlenen vanuit de Jeugdwet

5. Bestaande jeugdhulpaanbieders

Als de jeugdhulpaanbieder de jaarverantwoording voor het verslagjaar 2021 voor 1 juli 2022 heeft aangeleverd, hoeft de jeugdhulpaanbieder niet aan de meldplicht te voldoen.

Jeugdhulpaanbieders die geen jaarverantwoording voor het verslagjaar 2021 hebben aangeleverd of geen uitstel voor die jaarverantwoording hebben aangevraagd, hadden zich tussen 1 januari 2022 en 1 juli 2022 moeten melden. Heb je dit nog niet gedaan, doe het dan zo snel mogelijk.

6. Zzp’ers en pgb-aanbieders

Zzp’ers
Een Zzp’er is een solistisch werkende zorgverlener: één persoon die de feitelijke zorgverlening uitvoert. Hoe de zorg is georganiseerd, maakt hiervoor niet uit. Een rechtspersoon kan nooit een zzp’er zijn. Voor zzp’ers die beroepsmatig zorg verlenen zoals omschreven in de Zvw of Wlz of andere zorg, zoals alternatieve zorg, of jeugdhulp onder de Jeugdwet verlenen geldt enkel de meldplicht. De meldplicht richt zich niet op ondersteuning onder de WMO 2015.

Pgb-aanbieder
Voor pgb-aanbieders die bedrijfsmatig zorg (doen) verlenen, bekostigd uit een Zvw- of Wlz-pgb of Jeugdwet-pgb, geldt de meldplicht. De meldplicht richt zich niet op ondersteuning onder de WMO 2015.

Afkortingen:
Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza)
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
Wet toelating zorginstellingen (WTZi)
Zorgverzekeringswet (Zvw)
Wet langdurige zorg (Wlz)
Persoonsgebonden budget (pgb)