Elke werkdag bereikbaar op 033 433 72 17
8 januari 2020 Nieuws

Verplicht collegiaal overleg terug van weggeweest!

Auxilium Medewerker

Sinds 1 januari 2020 is het verplichte collegiale overleg voorafgaand aan een nieuwe opdracht weer van toepassing. De verplichting geldt bij het aanvaarden van samenstellings-, beoordelings- en controleopdrachten. Op andere opdrachten kan dit overleg uiteraard ook (onverplicht) worden toegepast.

Deze verplichting is geformaliseerd door het opnemen van artikel 15a in onze Verordening gedrags- en beroepsregels accountants. Het beoogde doel is om zoveel mogelijk te voorkomen dat klanten, waarvan om integriteitsredenen afscheid is genomen, op eenvoudige wijze weer diensten kunnen afnemen bij een andere accountant. Collegiaal overleg kan de opvolgend accountant helpen om de integriteit van de potentiële klant beter in te schatten en kan ook relevante informatie opleveren voor het bepalen van het risicoprofiel in het kader van de Wwft.

Artikel 15a lid 1 geeft aan dat er in algemene zin navraag gedaan moet worden bij de voorgaande accountant of er aanleiding is om de opdracht niet te aanvaarden. Om te voorkomen dat er met de beantwoording hiervan te vrijblijvend wordt omgegaan, regelt artikel 15a lid 3 dat er binnen een redelijke termijn moet worden gereageerd. Hoewel niet expliciet toegelicht, is ons inziens een termijn van 14 dagen hierbij redelijk.

Het collegiaal overleg is vormvrij, dus kan zowel schriftelijk als mondeling worden gevoerd. Een schriftelijke bevestiging bij mondeling gevoerd overleg is wel aan te bevelen.

Modellenbibliotheek (voor Auxilium leden)

Wij hebben een voorbeeldbrief opgesteld die u kunt gebruiken voor de vastlegging van het collegiaal overleg. Hierin is, naast de algemene vraag, een aantal vragen opgenomen die optioneel en ook niet limitatief zijn bedoeld. U kunt hier naar eigen inzicht wijzigingen in aanbrengen, uiteraard met inachtneming van de VGBA.

U vindt de voorbeeldbrieven in onze modellenbibliotheek onder:
Accountancy\1. Samenstellen voorbereiding\Brief collegiaal overleg samenstellingsopdracht, jan 2020
Accountancy\4. Beoordeling voorbereiding\Brief collegiaal overleg beoordelingsopdracht, jan 2020

Heeft u vragen? Neem contact op met één van onze accountants of mail naar vaktechniek@auxiliumadviesgroep.nl